Mimo wakacji nie zwalniają tempa!

Pomimo przerwy wakacyjnej tempa nie zwalniają inwestycje przeprowadzane przez Powiat Świdnicki. Jeszcze przed wakacjami rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynków oświatowych podległych powiatowi.

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach

Do 25 sierpnia 2017 roku zakończyć się mają prace związane z realizacją inwestycji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 30 realizowanego w ramach projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.04-02-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” – ZIT AW. Inwestycja zakład wykonanie takich prac jak:

 1. wymianę istniejącej instalacji C.O. oraz przebudowę istniejącej kotłowni ze zmianą paliwa stałego na gazowe, w tym zmianę lokalizacji kotłowni gazowej na 3–kondygnację i jej wydzielenie pożarowe: ściany, strop i podłoga do klasy REI60, drzwi – EI30 oraz wbudowanie komina powietrzno-spalinowego z kanałem wentylacji grawitacyjnej,
 2. remont istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie nowej kotłowni,
 3. roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych (ocieplenie od wewnątrz),
 4. wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 5. ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową,
 6. wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.

Wartość poprzetargowa inwestycji wyniesie 653.510,25 zł.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy

Kolejną inwestycją termomodernizacyjną realizowaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej jest termomodernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Termin realizacji umowy to 16 października 2017 r. a zakres prac to między innymi:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych,

 2. docieplenie stropodachu wentylowanego i stropów podcieni,

 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

 4. rozbiórka schodów zewnętrznych do atrium w celu likwidacji mostków cieplnych,

 5. wykonanie świadectwa energetycznego budynku po przeprowadzonej termomodernizacji.

Wartość prac to 735.480,00 zł.

To jednak nie koniec prac przy Zespole Szkół Mechanicznych. Kolejną inwestycją prowadzoną aktualnie przy ZSM w Świdnicy jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania. W ramach prac wymieniona zostanie instalacja CO w budynku internatu oraz istniejącego przyłącza cieplnego pomiędzy węzłem ciepłowniczym zlokalizowanym w budynku szkoły a budynkiem internatu. Na tę inwestycję przewidziano w budżecie kwotę 381.702,70 zł.

Wszystkie inwestycje termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków – termomodernizacja budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41”

/Starostwo Powiatowe w Świdnicy