Budżet gminy uchwalony

RADA GMINY ŚWIDNICA JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2021 ROK

10 grudnia Rada Gminy Świdnica jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały proponowane uchwały.

W roku 2021 w budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 107 635 580,55 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 270 466 zł, dochody bieżące w wysokości 94 365 114,55 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 w 2021 roku szacuje się wzrost dochodów o 1 143 946,49 zł, tj. o 1,1%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica kwota wydatków wynosi 113 815 459,55 zł i jest o 3,7% wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym wydatki bieżące stanowią 87 392 248,55 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 26 423 211 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 5,74%, co daje kwotę 6 179 879 zł.

W 2021 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne (inwestycje gminne) w wysokości 26 423 211 zł, co stanowi 23,2% planowanych wydatków budżetu gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji.

W następnym roku budżetowym tj. 2021 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, opieki na dziećmi w wieku do lat 3, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej.

Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 4 071 779,93 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:
  2. a) Działanie M19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

– projekt pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 240 000 zł, w tym 41 372 zł z UE,

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, w tym:
  2. a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym i podmiejskim– ZIT AW:

– projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica ” – 2 804 500 zł, w tym 1 494 000 zł z UE,

  1. b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:

– projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin” – 801 587,90 zł, w tym 775 789,07 zł z UE,

  1. c) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

– projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 186 695,03 zł, w tym 167 127,08 zł z UE i 19 567,95 zł z budżetu państwa,

  1. d) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna:

– projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 38 997 zł, w tym 0 zł z UE.

Suma środków w ramach Funduszu Sołeckiego przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Świdnica wyniesie 969 699,63 zł.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK
WG DZIAŁÓW
Dział Wyszczególnienie Plan na 2021
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 417 525,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 950 000,00
600 Transport i łączność 7 964 726,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 368 005,00
710 Działalność usługowa 241 050,00
750 Administracja publiczna 9 349 750,10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 533,00
752 Obrona narodowa 600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1 272 206,46
757 Obsługa długu publicznego 1 200 000,00
758 Różne rozliczenia 1 076 858,00
801 Oświata i wychowanie 34 501 529,03
851 Ochrona zdrowia 269 211,00
852 Pomoc społeczna 3 907 635,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 471 720,00
855 Rodzina 30 082 458,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  10 203 068,84
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 589 388,99
926 Kultura fizyczna 1 946 195,13
 

OGÓŁEM WYDATKI

113 815 459,55

 

Janusz Waligóra Rzecznik Prasowy Gminy Świdnica

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.