Fundacja chce podać miasto do sądu

Miasto wypowiada Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i Fundacji Merkury umowę na zarządzanie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej i chce samo zająć się prowadzeniem budynku. Powodem ma być łamanie prawa i prowadzenie na terenie COP działalności gospodarczej. Fundacja Merkury zaprzecza, zarzuca władzom miasta manipulację i zapowiada pozew do sądu. Poniżej komunikat rzecznika Urzędu i odpowiedź na niego prezesa Fundacji Merkury.

Komunikat rzecznika Urzędu Miejskiego w Świdnicy:

Urząd Miejski samodzielnie będzie zarządzać Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Magdalena Okniańska , kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych będzie jednocześnie koordynatorem CWOP. Wspierać ją będzie trzech koordynatorów. Organizacje liczyć mogą na pomoc prawną i księgową ze strony miasta.

„Taki sposób zarządzania będzie bardziej efektywny i tańszy. Pozwoli na elastyczne dopasowanie się do potrzeb stowarzyszeń, które ulokowane są przy ul. Długiej 33 – Centrum będzie mogło pracować dłużej, a w razie potrzeby może być otwarte w sobotę lub niedzielę. Zapewnimy organizacjom wysoką jakość obsługi, spełniając jednocześnie warunki, wynikające z umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dotychczasowy system budził nasze duże wątpliwości i nie zabezpieczał należycie interesów miasta” – komentuje prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

W wyniku analizy sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego za 2014 r. pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” stwierdzone zostało naruszenie zasad umowy przez operatora Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sudecką Izbę Przemysłową – Handlową w Świdnicy oraz Fundację Merkury w Wałbrzychu. Operator nienależycie wykonywał umowę, tj. naruszył zapisy § 2 ust.7 umowy, ponieważ zgodnie z zapisami tego paragrafu: „W budynku, o którym mowa w ust. 3 (przy ul. Długiej 33 w Świdnicy) Zleceniobiorcy oraz inni użytkownicy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanego mienia”, a taka sytuacja miała miejsce.

W związku z tym, iż adaptacja budynku wykonana została przy udziale środków unijnych dalsze zarządzanie Centrum przez operatora w tej formie, naraża miasto na cofnięcie dotacji unijnej, gdyż zgodnie z zapisami umowy w budynku tym nie można prowadzi działalności gospodarczej w ciągu 5 lat od zakończenie inwestycji.

Ponadto konstrukcja dotychczasowo zawieranych umów z operatorami sprawiała, iż Urząd Miejski nie był właścicielem mebli oraz sprzętu zakupionego w ramach dotacji (z pieniędzy miejskich). 26 maja Prezydent Miasta Beata Moskal-Słaniewska wystosowała pismo do operatorów Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Fundacji „Merkury” wypowiadające umowę w trybie natychmiastowym.

W dniu 2 czerwca operator zwrócił się z prośbą do UM o rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron, na co Pani Prezydent przystała, określając termin zakończenia zadania z dniem 31 sierpnia 2015 r.

Mając na względzie powyższą sytuację Prezydent Miasta Świdnicy postanowiła ująć zadanie „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” w nowo tworzonej strukturze Urzędu, powołując Referat Organizacji Pozarządowych. Referat przejmie wszelkie działania, związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. Na taki sposób zarządzania Centrum Organizacji Pozarządowych wyraził zgodę Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Magdalena Dzwonkowska

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Odpowiedź Fundacji Merkury:

 Szanowni Państwo,

Prostujemy informacje Magdaleny Dzwonkowskiej – Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy podane we wczorajszym komunikacie pt. „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zarządzane inaczej”. Komunikat ten jest połączeniem wybranych faktów do pisanej przez urząd „chcianej rzeczywistości”. Psychologia określa takie zachowanie terminem manipulacja.
Po pierwsze i najważniejsze, to to, że Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa i Fundacja „Merkury” (Operatorzy CWOP) na dzień dzisiejszy nie mają wypowiedzianej umowy na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Władze miasta nie zawarły także z Operatorami żadnego porozumienia stron w tym zakresie.

Pani Prezydent Beata Moskal-Słaniewska wystosowała do nas pismo 26.05.2015 r. w sprawie wypowiedzenia Operatorom CWOP umowy w trybie natychmiastowym , ale w odpowiedzi na to pismo w dniu 2.06.2015 r. wykazaliśmy, że nie ma żadnych podstaw prawnych do rozwiązania umowy, gdyż nie była prowadzona działalność gospodarcza w CWOP, tylko statutowo odpłatna. Przypominaliśmy w tym piśmie stosowne przepisy prawne oraz zapisy umowy, na podstawie których można rozwiązać umowę przed terminem, jednocześnie udowadniając, że nie wystąpił żaden z przypadków określonych prawem do rozwiązania tej umowy. W piśmie tym nie zwracaliśmy się z prośbą do UM o rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron, ale wnioskowaliśmy o polubowne rozstrzygnięcie sporu, np. poprzez rozwiązanie umowy za porozumiem stron z dniem 31.12.2015 r. Odczuwając bowiem „gwałtowne pogorszenie się klimatu” proponowaliśmy znalezienie rozwiązania kompromisowego. Władze Miasta nie przystąpiły do polubownego rozstrzygnięcia sporu, lecz wystosowały 11.06.2015 r. pismo brzmiące jak ultimatum – albo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z dniem 31.08.2015 r., albo natychmiastowe wypowiedzenie umowy. Po konsultacjach z pracowniami adwokackimi w Wałbrzychu i Wrocławiu oraz po konsultacjach z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej wystosowaliśmy 26.06.2015 r.  pismo do Pani Prezydent, w którym podtrzymaliśmy nasze wcześniejsze stanowisko, że działania Operatorów były prawidłowe i deklarujemy kontynuowanie realizacji umowy zawartej do dnia 27.07.2017 r.
Po drugie, to zamiar rozwiązania umowy pojawił się u władz miasta zanim „odkryto” rzekomy powód natychmiastowego jej rozwiązania. Przedstawiliśmy to w piśmie do Pani Prezydent z dnia 2.06.2015 r., że już 19.03.2015 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Świdnica pojawił się w programie VI sesji Rady Miejskiej temat utworzenia budżetowej jednostki pn. Świdnickie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W lokalnych mediach opublikowany był komunikat, że „miasto przejmie rolę operatora Trzeciego Sektora z dniem 1 czerwca”. Czyli zanim władze miasta zapoznały się z wyjaśnieniami dotyczącymi zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej w CWOP już miały gotowy projekt przejęcia prowadzenia tego Centrum i to od 1.06.2015 r.
Po trzecie, to pozwolimy sobie na komentarz do tej sytuacji. Po rozmowach z władzami miasta, a właściwie ich brakiem, możemy stwierdzić, iż zaiste zadziwiająca jest realizacja zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, na których ma opierać się współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Wspomniane zasady nie są pobożnymi życzeniami, ale wymogiem ustawowym. Fakt ten zadziwia tym bardziej pamiętając niedawne hasło wyborcze Pani Prezydent „Zawsze blisko ludzi…”.
Zadziwia fakt znajomości przepisów przez władze miasta i urzędników, a właściwie brak ich znajomości. To, czym różni się działalność gospodarcza od działalności statutowej odpłatnej, wiedzą już małe, wolontaryjne organizacje pozarządowe, nie posiadające sztabu specjalistów, doradców itd. To, że podmioty prawne, a tym bardziej administracja publiczna, winna kierować się w swoim postępowaniu literą obowiązującego prawa, wypełnianiem zawartych umów, nie powinno nikogo dziwić. Wiemy, że w Polsce powstaje rocznie ok. 25 tys. stron przepisów i dla niektórych może być to trudne do ogarnięcia. Dlatego oferujemy władzom miasta i urzędnikom magistratu świdnickiego bezpłatne porady prawne. Tak jak to do tej pory czyniliśmy dla świdnickich organizacji w CWOP.
Natomiast fakt, że władze miasta znały „przyczyny” rozwiązania umowy, zanim zapoznały się z naszymi wyjaśnieniami, to już zaiste zdolności telepatyczne. Trochę to dziwi, gdyż administracja publiczna winna kierować się w swoim postępowaniu uregulowaniami prawnymi opartymi na racjonalizmie światopoglądowym.
Na końcu już bardzo poważnie. Fundacja „Merkury” nigdy nie kierowała się i nie kieruje sympatiami politycznymi, a swoje działania zawsze prowadzi we współpracy z każdym podmiotem otwartym na partnerstwo, realizując swoją misję wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Nadmieniamy, że do projektu CWOP w Świdnicy Fundacja „Merkury” dołożyła aż 47 tys. zł pozyskanych środków z innych źródeł, opłacając doradztwo specjalistyczne, prawne i księgowe.
Powtarzanie przez przedstawicieli miasta Świdnica nieprawdziwych informacji oraz próba przedstawiania naszej organizacji w negatywnym świetle będzie powodem skierowania zawiadomienia do prokuratury na podstawie art. 212 Kodeksu karnego oraz ewentualnego pozwu do sądu.

Z wyrazami szacunku,

Waldemar Weihs
Prezes Zarządu
Fundacja „Merkury” / „Merkury” Foundation

W 2015 roku obchodzimy 22 lata działalności, w tym 11 lat pod szyldem fundacji

 1. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 666 22 00, 74 666 22 22, 74 666 22 03, fax (+48) 74 666 22 01, tel. mobile (+48) 509 673 693
  e-mail: [email protected], www.facebook.com/waldemar.weihs, Skype: waldemarpl
  www.facebook.com/fundacja.merkury, www.facebook.com/OWESDolnySlask

  Prowadzimy profile:
  www.facebook.com/JeleniogorskieNGO, www.facebook.com/LegnickieNGO, www.facebook.com/WalbrzyskieNGO, www.facebook.com/WroclawskieNGO
  www.facebook.com/GorzowskieNGO, www.facebook.com/LubuskieNGO, www.facebook.com/ZielonogorskieNGO
  www.facebook.com/OpolskieNGO

  Jesteśmy członkiem:
  1) Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  2) Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki Uzależnień „Ślęża”
  3) Dolnośląskich Pracodawców
  4) Klastra Przedsiębiorstw Społecznych
  5) Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej woj. lubuskiego
  6) Partnerstwa wspierającego Local Democracy Agency (LDA) w Dnipropetrovsku (Ukraina)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o