Otwarty turniej siatkówki plażowej w Świdnicy – już w najbliższą sobotę

Otwarty turniej siatkówki plażowej w Świdnicy – już w najbliższą sobotę

ŚWIDNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Zaprasza na:

2. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – MIKSTY – 21.07.2019

KATEGORIE : Miksty

DRUŻYNY : 2-osobowe

MIEJSCE : boiska ŚOSIR ul. Śląska 35

GRY : 21 lipca 2019 od godz. 10.00

ZAPISY : 21 LIPCA, godz. 9.30-10.00 / w dniu turnieju/

ORGANIZATOR : Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

INFORMACJE : tel. 74 852 12 62, kom. 607 944 999

Regulamin:

 1. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (MIKSTY)- 21.07.2019
  REGULAMIN
  ORGANIZATOR
   Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica, www.osir.swidnica.pl
  CEL ZAWODÓW
   Popularyzacja siatkowej piłki plażowej
   Propagowanie zdrowego tryby życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
  TERMIN I MIEJSCE
   231 lipca 2019 r.
   Starty – od godz. 10.00 na boiskach ŚOSIR ul. Śląska 35
  KATEGORIE
   MIKSTY
  ZGŁOSZENIA
   Zapisy: w dniu turnieju od godz. 9.30 na boiskach ŚOSIR ul. Śląska 35
  SYSTEM GIER
   System gier brazylijski lub inny uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
   Zawodnicy przestrzegają zasady fair – play. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
  zasad systemy gier.
  UCZESTNICTWO
   Zawody mają charakter amatorski, w których może wziąć udział każdy, kto zapisze się na
  liście startowej.
   Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator
  nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
  odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
  lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
   Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób
  niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
   Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące
  tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.
  NAGRODY
   Wysokość nagród uzależniona od zdobytych funduszy
   Dla najlepszych par (1-4 miejsce) talony na sprzęt sportowy
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość do celów
uczestnictwa w imprezie pn. „2. Otwarty Turniej Siatkówki Plażówej” organizowanej w dniu
21.07.2019 r. przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy . Jednocześnie biorąc
udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego wizerunku, utrwalonego
w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację
w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,) i stronach
internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów
statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub
wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego
rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).
– Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której
dane dotyczą, informujemy, iż:
– Administratorem Państwa danych osobowych będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.
– Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: [email protected]
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych ŚOSiR na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji
imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w
mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 15
– Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. upoważnionym pracownikom Administratora,
3. upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy
4. mediom
– Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy do celów statystycznych
lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku
uczestników , których dane osobowe ujawnione zostaną w przestrzeni publicznej m.in.
serwisach internetowych/społecznościowych.
– Dane osobowe zwycięzców nagród w dokumentacji księgowej przechowywane będą
zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku).
– Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
– W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych
przez ŚOSiR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
– W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
cytowanego wyżej Rozporządzenia.
www.osir.swidnica.pl, www.facebook.com/osir.swidnica,

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o