Trwa konkurs na dyrektora SP w Lutomi Dolnej

Trwa konkurs na dyrektora SP w Lutomi Dolnej

Wójt Gminy Świdnica ogłasza  konkurs  na  kandydata  na stanowisko  dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (
  Dz.U. z 2017r., poz. 1597):

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:

 1. a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)  nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).

 1. osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, do której kandydat aplikuje,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 3. c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. a) imię (imiona) i nazwisko,
 2. b) datę i miejsce urodzenia,
 3. c) obywatelstwo,
 4. d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458),
 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,
 9. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz.2186, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1667 z późn. zm.),
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Ponadto kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej załącza oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego placówki, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 

III. 1.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej” w terminie do dnia 29 marca 2019r. do godziny 13.00, w Gminnym Zespole Oświaty, Świdnica, ul. Głowackiego 4, pokój 300 (decyduje data  i godzina wpływu oferty do GZO).

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 03 kwietnia 2019 r. o godz. 09.00 w sali nr   210, I piętro Urzędu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4.  W przypadku zmiany   terminu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej bądź telefonicznej.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świdnica.
 4. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, pok. 300,  tel. 74 852 30 67 wew. 300

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WÓJTA GMINY ŚWIDNICA

 

Niniejsza informacja wynika z obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:

 

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Wójt Gminy Świdnica z siedzibą w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres podany wyżej,
 • przez e-mail: [email protected]

 • telefonicznie: +48 609 019 402.

  III. Cele przetwarzania Pana/i danych osobowych

  1. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej.
  2. Możliwe jest też przetwarzanie Pana/Pani danych w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej.
  3. Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych są:

  1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),

  2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

  poz. 902 z późn. zm.),

  3) ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,

  4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia   11sierpnia   2017r.   w sprawie   regulaminu   konkursu   na   stanowisko   dyrektora   publicznego przedszkola,  publicznej   szkoły   podstawowej,   publicznej   szkoły   ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

  Administrator w celu realizacji procesu naboru będzie przetwarzał także inne dane niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

  1. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa

  Podanie danych ma charakter obligatoryjny.

  1. Konsekwencje niepodania danych osobowych
  2. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu naboru.
  3. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu naboru.

  VII. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

  1. Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie naboru zostają dołączone do akt osobowych prowadzonych w Gminie Świdnica w Świdnicy i będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika i przechowywane 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.
  2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole naboru, będą przechowywane przez okres 5 lat.
  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, w tym te które zostały nadesłane po terminie, będą odsyłane po zakończeniu procedury naboru.

  VIII. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1)        Prawo dostępu do danych osobowych:

  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2)        Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO.

  1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

   

   

  Dodaj komentarz

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Subscribe  
  Powiadom o