Władze Świdnicy wyciągają dłoń do przedsiębiorców. Jest pakiet pomocowy

Władze Świdnicy wyciągają dłoń do przedsiębiorców. Jest pakiet pomocowy

„Świdnica przedsiębiorcom – pakiet pomocowy

Od momentu ogłoszenia zagrożenia epidemicznego powołałam sztab kryzysowy, który pracuje nad różnymi rozwiązaniami, m.in. profilaktycznymi, jak też tymi, które mogą pomóc świdnickim przedsiębiorcom. W szczególności tym, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji – musieli zawiesić, bądź też ograniczyć swoją działalność. Śledzimy propozycje rządowe, a także zgłaszamy swoje postulaty, m.in. za pośrednictwem Związku Miast Polskich.

Większość samorządów w Polsce stoi na stanowisku, że pakiet pomocowy dla przedsiębiorców niezależnie od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa jest bezwzględnie konieczny. Musi nastąpić wspólne działanie strony samorządowej ze stroną rządową, stąd też ta właśnie sprawa była jedną z podstawowych, o których rozmawiano na ostatnim posiedzeniu Związku Miast Polskich. Odbyło się ono we wtorek, 17 marca. Zebrane postulaty i uwagi miast w formie stanowiska zostały przesłane stronie rządowej. Liczymy na to, że zawarte w tym stanowisku postulaty zostaną spełnione  w jak najszybszym terminie.

Należy z rozwagą jednak podchodzić do wszelkich zwolnień i ulg, miasto bowiem to organizm, który musi funkcjonować w sposób trwały, zabezpieczając wszystkie potrzeby mieszkańców, poczynając od dostarczenia podstawowych mediów, zabezpieczenia edukacji, działalności przedszkoli, żłobków, pomocy społecznej i innych sfer życia, dla których realizacji potrzebne są środki finansowe. To trudny czas, czas krytyczny, który pokazuje, jak niewiele trzeba, by naruszyć istniejącą do tej pory równowagę. Jednak będziemy w sposób bardzo rozważny podchodzić do wszelkich wniosków, jakie spływać będą do nas w zakresie udzielenia pomocy przez samorząd. Musimy pamiętać zarówno o przedsiębiorcach, jak i na przykład o całej rzeszy pracowników zatrudnianych na umowach tymczasowych, którzy w tej chwili pozbawieni są pracy, a zarazem dochodu w ogóle i być może po zakończeniu kryzysowej sytuacji znajdą się pod stałą opieką albo Powiatowego Urzędu Pracy, albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czekając na przepisy dotyczące krajowego „pakietu antykryzysowego”, przedstawiam już dziś możliwości skorzystania z pomocy miasta:

 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym, podatku leśnym, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych.

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, wskazanie osoby, od której pochodzi, adres, PESEL, numer telefonu kontaktowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Szczegóły na stronie internetowej: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,11948,ulgi-rozlozenie-na-raty-odroczenie-terminu-platnosci-umorzenie.html

 • Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (tj. m.in.: czynsze, opłaty dzierżawne, opłaty za użytkowanie wieczyste i inne) przypadających Gminie Miastu Świdnicy lub jej jednostkom organizacyjnym.

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty należności na raty,
 • umorzenie w całości lub w części należności i zaległości wraz z odsetkami

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,  o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie o stanie majątkowym. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 • drogą mailową: [email protected],
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (telefon do kontaktu: tel. 74/856-28-05),
 • do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miejskiego (w godzinach pracy UM, czyli od godz. 7.30 do 15.30).

 

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miast Świdnicy”

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.