Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa!

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa!

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa.

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który posiada:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo co najmniej 5-letni staż pracy w muzeach (do wymienionego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, działalność gospodarcza);

3) wiedzę z zakresu:

a) zarządzania kulturą,

b) działalności i finansowania muzeum,

c) finansów publicznych i samorządu terytorialnego,

d) pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej);

4) zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi.

2. Dyrektor Muzeum zostanie powołany na okres trzech lat. Termin nawiązania stosunku pracy: nie wcześniej niż 01 stycznia 2020 r.

3. Preferowani będą kandydaci:

a) z wykształceniem (w tym studia podyplomowe) lub odbytymi szkoleniami/kursami
z zakresu: muzealnictwa, zarządzania kulturą, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, dziedzin pokrewnych oraz zarządzania,

b) ze znajomością języków: czeskiego, angielskiego lub niemieckiego,

c) z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych (w tym środków
z programów Unii Europejskiej).

4. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) wniosek o przystąpieniu do konkursu z adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail;

2) list motywacyjny;

3) CV;

4) autorski program działania Muzeum (na piśmie), na okres trzech lat zawierający m.in.:

a) nawiązanie do: zakresu działania i zadań Muzeum, Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023, Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-2026,

b) propozycje optymalnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum,

c) propozycje pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność Muzeum,

d) propozycje przedsięwzięć społeczno-edukacyjnych związanych z działalnością Muzeum skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców i turystów;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje;

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierowniczej;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw obywatelskich;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 t.j.).

5. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy – NIE OTWIERAĆ”, należy składać
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy – Obsługa Interesantów (pokój 1a), ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy – Referat Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do 12 listopada 2019 r. (o terminie przyjęcia decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Kandydaci mogą zapoznać się, na miejscu, z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum w Urzędzie Miejskim, w Referacie Kultury, ul. Armii Krajowej 49, pokój 317. Zainteresowany kandydat będzie mógł także obejrzeć bazę lokalową Muzeum,
w terminie uzgodnionym z Referatem Kultury Urzędu Miejskiego, tel.74-8562-836.

8. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

9. Spotkanie komisji konkursowej z kandydatami zaplanowane jest w okresie 25 listopada 2019 r.– 5 grudnia 2019 r. O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

10. Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA → PRACA – NABÓR NA STANOWISKA.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o