Świdnica z budżetem 2021

Rada Miasta

Budżet 2021

Radni Rady Miejskiej w Świdnicy na XXIV sesji, w dniu 29 grudnia 2020 roku, większością głosów zdecydowali o budżecie miasta na 2021 rok. Zgodnie z projektem uchwały kwoty przedstawiają się następująco:

1. 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 297.824.517,68 zł, w tym:
2. dochody bieżące 267.752.131,68 zł,
3. dochody majątkowe 30.072.386,00 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 311.810.524,68 zł, w tym:
2. wydatki bieżące 263.849.967,68 zł, z tego:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 162.363.255,68 zł,
a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95.602.273,75 zł,
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie
66.760.981,93 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 26.336.650,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68.475.389,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją
zadań gminy w kwocie 1.674.673,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 5.000.000,00 zł.
3. wydatki majątkowe 47.960.557,00 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej
w kwocie 7.865.599,00 zł.
§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 47.960.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr
3.
2
§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
13.986.007,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.577.089,84 zł, które będą źródłem pokrycia
planowanego deficytu budżetowego w kwocie 13.986.007,00 zł oraz rozchodów w kwocie
10.591.082,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emisji papierów
wartościowych na:
1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5.908.917,16 zł;
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości
7.000.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych w wysokości 10.591.082,84 zł.
4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
5. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do
kwoty 7.000.000,00 zł.
§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.400.000,00 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w kwocie 590.762,00 zł;
2) rezerwę celową w kwocie 809.238,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu
zarządzania kryzysowego.

Spodobało Ci się, masz swoje zdanie na ten temat? Skomentuj.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.